ד"ר יעקב חבה – "כוונה כחלק מהגדרת מעשה העבירה: במשפט העברי ובמשפט הישראלי"

שכלולה של עבירה פלילית מותנה בקיומם של שני יסודות על ידי עובר העבירה – יסוד עובדתי ויסוד נפשי. ביסוד העובדתי כלולים ההתנהגות האסורה והתוצאה שמבקשים למנוע, ואילו היסוד הנפשי מתייחס בדרך כלל למחשבה הפלילית שמתלווה לביצוע העבירה וקובע את מידת אשמתו של העבריין. ה'כוונה' נכללת על פי רוב במסגרת היסוד הנפשי של העבירה. אולם לעתים תפקידה של הכוונה משתנה, והיא מהווה חלק מהגדרת מעשה העבירה. המאמר מבקש לבחון את הכוונה בתפקידה השגרתי פחות, דהיינו כוונה המגדירה את מעשה העבירה, וככזו היא מהווה חלק מיסודותיה העובדתיים דווקא של העבירה.

הפרקים הראשונים יסקרו את תפקידיה השונים של הכוונה במשפט הישראלי ובמשפט העברי, תוך התמקדות במקרים שבהם היא משמשת כחלק מהגדרת המעשה האסור. הפרק השלישי יציע יישום של הדברים בעבירות נוספות במשפט הישראלי, וגם כאן בהסתייעות במשפט העברי. הפרק הרביעי יבחן את ההשלכות האפשריות של ההבחנה בין הכוונה כיסוד נפשי ובין הכוונה כמגדירה את מעשה העבירה.

קישור למאמר (זמין למנויי אתר nevo) –

http://tinyurl.com/jqelkjw

מודעות פרסומת
פורסם בקטגוריה דיני עונשין, כללי, משפט עברי | עם התגים | כתיבת תגובה

קבוצת הקריאה של חברי מערכת כתב העת – מפגש שלישי

במסגרת מפגשי 'קבוצת הקריאה' של חברי מערכת כתב העת, שמחנו לשוחח עם ד"ר שירי רגב-מסלם על מובנים שונים של 'טיפול', תפיסות שונות באשר לערכו ומבנהו הרצוי במישור התאורטי ובקרב חברות ומדינות שונות, הקשריו המגדריים ועוד.

16114554_1429093517103794_4927350465054748715_n

פורסם בקטגוריה כללי, קבוצת קריאה התשע"ז - 'בטיפול' | עם התגים , | כתיבת תגובה

פרופ' יצחק ברנד – ""הנושא ונותן בדברים" – בין התחייבות חוזית להסתמכות נזיקית"

במשפט האזרחי מתוארת זה מכבר מגמה של מילוי חללים, הנוצרים בדיני החוזים באמצעות דיני הנזיקין. מגמה זו מעבירה את מרכז הכובד של החוזה מן ההתחייבות אל ההסתמכות. במאמר זה נעשה ניסיון לתאר מגמה דומה במשפט התלמודי ובעקבותיו.

המשפט התלמודי נוטה להחליש את ההתחייבות החוזית, תחתיה צומחת ההסתמכות כגורם המחזק את ההתחייבות. על פי הנטען כאן, ביטוי לכך מצוי כבר בסוגיית התלמוד הדנה בהפרת התחייבות שבעל פה בהסכם מכר ('הנושא ונותן בדברים'). אפשר גם שזהו תפקידה של 'סמיכות הדעת' התלמודית (בשונה מ'גמירות הדעת'). בספרות הראשונים מתפתח המעבר שמהתחייבות להסתמכות והופך לשיטה, בבית מדרשו של רבי יום טוב בן אברהם אשבילי (ריטב״א). בחלק האחרון של המאמר נעמוד על משמעות המעבר מתחום החיובים שמן ההסכם אל תחום החיובים שמן הדין, ונבקש להדגימו באמצעות המוסד המשפטי 'תנאי בית דין', ובאמצעות התפתחות הלכתית מסוימת שבדיני שומרים.

קישור למאמר (זמין למנויי את nevo) –

http://tinyurl.com/zaz2sdu

פורסם בקטגוריה כללי, משפט עברי | עם התגים | כתיבת תגובה

פרופ' אסף חמדני – "עסקאות בעלי עניין ואחריות התאגיד לתרמית בניירות ערך"

רשימה זו עוסקת בסוגיית היקף האחריות הפלילית של תאגיד להפרת חובות הדיווח לפי חוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968, על רקע פסיקת ביהמ"ש העליון בפרשת אייזנברג.

חברות ציבוריות כפופות למגוון רחב של חובות גילוי ודיווח. כיוון שמטרתן המוצהרת של חובות אלה היא הגנה על ציבור המשקיעים, מקובל לטעון כי אין להטיל אחריות פלילית על תאגיד – ובכך לפגוע כלכלית בבעלי מניותיו – בגין הפרת חובות אלה. ברשימה זו נטען כי גישה זו מתעלמת ממורכבות התופעה של תרמית בניירות ערך. קיימים אמנם מקרים שבהם הפרת חובות הדיווח מהווה אמצעי בידי ההנהלה או בעלי השליטה לקידום רווחתם האישית תוך פגיעה בתאגיד, אך קיימים גם מקרים שבהם פרסום מידע מוטעה עשוי להיטיב עם התאגיד ועם בעלי המניות הקיימים שלו. לפיכך, אין מנוס מבחינה פרטנית ע"י רשויות האכיפה ובתי המשפט האם התרמית הייתה לטובת התאגיד או נועדה לפגוע בו. יחד עם זאת, ברשימה מוצע 'כלל אצבע' לזיהוי סוג של חובות דיווח, אשר הפרתן פוגעת בבירור בתאגיד. נטען כי אין להטיל אחריות על תאגיד בגין הפרת חובות דיווח שתכליתן להגן על התאגיד מפני פגיעה בו באמצעות עסקות בעלי עניין. הרשימה מסיימת בניתוח ביקורתי של הנמקת בתי המשפט בעניין אייזנברג.

קישור למאמר (זמין למנויי אתר nevo) –

http://tinyurl.com/jmoeajb

פורסם בקטגוריה דיני עונשין, דיני תאגידים, כללי | עם התגים , | כתיבת תגובה

גל אמיר – "על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על המילט?"

ההיסטוריוגרפיה המקובלת הנוגעת להסדר העדה הדתית במשפט הישראלי מספרת סיפור שגור, לפיו בתקופה העות'מאנית פעלו בתי דין עדתיים, בעלי סמכות בענייני המעמד האישי, שדנו את בני העדות השונות על פי דינם האישי. על פי נרטיב זה, הותיר המחוקק המנדטורי הֶסדר זה על כנו, מתוך כוונה לשמור על הַסדר הקיים, ולאחריו ירשה את ההסדר השיטה המשפטית של מדינת ישראל, שבה היה ההסדר למאפיין מרכזי.

מטרתו של מאמר זה היא העלאת טענה חלופית ולפיה רכיביו המרכזיים של ההסדר אינם 'מסורת עות'מאנית' בת מאות שנים, אלא שכלול חדיש יחסית של המחוקק המנדטורי, שבהליך של הבניה מודעת כמעט יוחס למקורות קדומים ומיתיים.

במאמר בוחן המחבר, בקצרה, את ה'היסטוריוגרפיה המקובלת' הנוגעת להסדר, ומראה כי שלושת נדבכיה – קיומם של בתי דין דתיים נפרדים בעלי אוטונומיה נרחבת, הסמכות הייחודית שהוקנתה להם בעניינים שהם שיטה סדורה של 'מעמד אישי', ושמירת ההסדר על ידי הבריטים כחלק מרצון לשמר מצב קיים – אינם מובנים מאליהם, וראויים לבחינה מדוקדקת. מהמאמר עולה כי מצב הדומה למצב שיוצר ההסדר (הקיים בארץ ישראל ובמדינת ישראל במאה השנים האחרונות, מאז הכיבוש הבריטי) לא היה קיים בתקופה העות'מאנית. על פי ההיסטוריוגרפיה החלופית שהמחבר מציע, מקור ההסדר בשלטון הקולוניאלי הבריטי בהודו, וב'בתי הדין הכנסייתיים' שפעלו בבריטניה, עד לשנות השבעים של המאה התשע עשרה. בסיום המאמר מוצג הטיעון באשר להבניה המודעת של המיתוס ולפיו מקורו של הסדר העדה הדתית הוא עות'מאני, והנו חלק מהבניית הלאום היהודי בשנים המעצבות של התנועה הציונית, בטרם קום המדינה ובסמוך לאחר מכן.

קישור למאמר (זמין למנויי אתר nevo) –

http://tinyurl.com/jdaqwc7

פורסם בקטגוריה דיני משפחה, כללי, כרך ל(3), משפט והסטוריה | עם התגים , , | כתיבת תגובה

לירן חיים – "משתלם לשלם? כרטיסים צוברי ערך ומקומם בעיצוב מדיניות תשלומים"

במאמר זה משרטט המחבר את קווי היסוד של ההסדרים המשפטיים שצריכים לחול בעת השימוש באמצעי תשלום חדש יחסית – כרטיס צובר ערך (כגון: "כרטיסי מתנה", "כרטיסי רשתות", "כרטיסים נטענים לשימוש כללי" וכדומה). במישור הארגוני, מתמקד הדיון בהשתלבותם של כרטיסים צוברי ערך במדיניות התשלומים של מדינת ישראל. במישור העסקי, מתמקד הדיון בסיכונים כבדי משקל שכרטיסים צוברי ערך יוצרים לזכויותיהם של ציבור הלקוחות והחברה בכללותה. השלכות הדיון יהיו רחבות מעבר להיקפו של מאמר זה ויצביעו על מכלול השיקולים הנדרשים לגיבוש מדיניות מוצהרת באשר לשימוש באמצעי תשלום בישראל – מדיניות התורמת בה בעת לשוק יעיל ומלוכד חברתית.

באשר לדין הארגוני, טוען המחבר כי התפקידים הכלכליים והחברתיים הייחודיים של כרטיסים צוברי ערך מצדיקים אימוץ מדיניות שתעודד את השימוש בהם. הדיון מתמקד בהצגת חסכון העלויות המצרפי העולה מהשימוש בכרטיס, עקב יכולתו לצמצם את תופעת המידור הכלכלי הקיימת אצלנו בקרב בני אוכלוסייה שאינם יכולים לעשות שימוש באמצעי תשלום אלקטרוניים. עוד מוצגים תפקידי הכרטיס בתחום צמצום צריכת האשראי של הציבור, שיפור משטר הלבנת ההון והגברת התחרותיות והאמון במערכת הבנקאית שלנו. לאור הדיון האמור, מוצגת שורת המלצות מדיניות ושינויי חקיקה ארגוניים שמטרתם לעודד שימוש רב יותר בכרטיסים צוברי ערך.

באשר לדין העסקי, לטענת המחבר, על אף היעדר הסדרים חוקיים מספקים, לא בקלות יוכל המנפיק להשתחרר מאחריותו להשיב ללקוח את הכספים שהוא העביר לצורך השימוש בכרטיס – בין שכספים אלו אבדו עקב שימוש לרעה בכרטיס, בין שנותרו בכרטיס כסכום כסף קטן ובלתי מנוצל ובין ש"פג תוקף" הכרטיס.

קישור למאמר (זמין למנויי אתר nevo) –

http://tinyurl.com/h6rfvpu

פורסם בקטגוריה כללי, כרך ל(3) | עם התגים , | כתיבת תגובה

ד"ר לימור עציוני – "מפטרנליזם מוסרי לניהול סיכונים: על גישה ראויה יותר להתמודדות עם פורנוגרפיה במשפט הפלילי הישראלי"

אנו שמחים להציג את מאמרה של ד"ר לימור עציוני, "מפטרנליזם מוסרי לניהול סיכונים: על גישה ראויה יותר להתמודדות עם פורנוגרפיה במשפט הפלילי הישראלי", אשר התפרסם בגיליון האחרון של כתב העת – ל(3).

במאמר זה, מבקשת המחברת להציע שינוי בדוקטרינה שנוקט המשפט הישראלי בנוגע לזיהוי סיטואציות שבהן הוא נאות להפעיל סנקציות פליליות כלפי יוצרי פורנוגרפיה, מפיציה וצרכניה.

איסורי התועבה שבחוק העונשין הישראלי, אשר שורשיהם ההיסטוריים מתארכים עד לימי אנגליה הוויקטוריאנית, רואים בפרסום תכנים פורנוגרפיים שביכולתם להשחית את המוסר החברתי פעולה המצדיקה את הפעלת סמכויותיה העונשיות של המדינה; פוטנציאל השחתת המוסר הוא תנאי הכרחי ומספיק להפללת הפרסום, במנותק משאלת השפעותיו האפשריות הנוספות על צרכניו.

הטענה המרכזית במאמר היא שניסוחם המוסרני של איסורי התועבה לוקה בשני מישורים: במישור הרעיוני מתקשים איסורי התועבה, המגלים עניין רב בעולמו הערכי והמוסרי של הפרט, להשתלב באופן הרמוני בדיני העונשין של שיטת משפט ליברלית בת זמננו; במישור התוכני לוקים איסורי התועבה בניסוח לקוני ומעורפל, שאליו נלווים, בין השאר, יכולת צפיות והערכה נמוכה של הדין הנוהג, היזקקות לחקיקה שיפוטית-פלילית רבה הפוגעת בעקרון החוקיות וכן עיסוק ישיר של בית המשפט בסוגיות הנוגעות להרכב הערכים הכלולים במוסר החברתי ובמידת ההגנה הראויה עליהם. עיסוק זה חושף את בית המשפט לסכנת דה-לגיטימציה מצד חלקים בציבור המחזיקים בתפיסות מתחרות בנוגע למוסר החברתי.

עמדת המחברת היא, כי על המשפט הישראלי לזנוח את הגישה המוסרנית להתמודדות עם פרסומים פורנוגרפיים ולאמץ במקומה גישה שאיננה רואה בקריאת תיגר על המוסר החברתי מעשה פלילי לכשעצמו, גישה הממקדת את הפעלת האכיפה הפלילית על פרסומים אשר בצדם טמון פוטנציאל נזק ממשי: אותם סוגים של פרסומים פורנוגרפיים שבכוחם לעודד אלימות כלפי נשים (כפי שעולה מתוצאות מחקרים אמפיריים שנערכו בעשרות השנים האחרונות), להוביל לפגיעה במעמדן החברתי ובשמן הטוב. במעבר מתפיסה מוסרנית לתפיסה מבוססת-נזק של איסורי הפורנוגרפיה, אשר רצוי כי תיתמך גם בשינוי חקיקתי, יהיה 'יישור קו' עם מגמה רחבת היקף בשיטות משפט הקרובות למשפט הישראלי ומתן מענה לרוב הקשיים הנלווים לגישה המוסרנית הנוהגת כיום.

קישור (זמין למנויי אתר nevo) –

http://tinyurl.com/jj3dn46

פורסם בקטגוריה כללי, כרך ל(3) | עם התגים , | כתיבת תגובה

פרופ' אריה רייך – "מדוע על ישראל לאמץ את החוק לדוגמה לבוררות מסחרית בין-לאומית של האו"ם"

אנו שמחים להציג את מאמרו של פרופ' אריה רייך, "מדוע על ישראל לאמץ את החוק לדוגמה לבוררות מסחרית בין-לאומית של האו"ם", אשר התפרסם בגיליון האחרון של כתב העת – ל(3).
במאמרו, מצביע המחבר על פרדוקס: אף על פי שישראל הנה מדינה המעורה מאוד במסחר הבין- לאומי, ואף על פי שבוררות היא הדרך המועדפת בקהילת העסקים לפתרון סכסוכים מסחריים בין-לאומיים, בפועל מתקיימות בישראל בוררויות בין-לאומיות מעטות מאוד. לדעת המחבר, התשובה לפרדוקס טמונה בעובדה שלמדינת ישראל יש חוק בוררות מיושן, הסובל מכמה פגמים מרכזיים, אך בעיקר בעובדה שהוא חוק אידיוסינקרטי שאינו מוכר למשפטנים זרים. לפיכך, מציע המחבר לאמץ את החוק לדוגמה של האו"ם לבוררות מסחרית בין-לאומית (UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration).
במאמר, מראה המחבר כי חוק זה, אשר מותאם במיוחד לצרכים של הבוררות המסחרית הבין-לאומית, נהנה ממוניטין בין-לאומי ויכול לסייע רבות בהפיכת מדינת ישראל ליעד אטרקטיבי יותר לבוררויות בין-לאומיות. המחבר מצביע על הבעיות מהן סובל חוק הבוררות הישראלי, ומראה שבעיות אלו נפתרו בחוק לדוגמה, שאימוצו יתרום, לטענתו, לשיפור הליכי הבוררות בישראל וייעולם ולהגשמת רצון הצדדים. כמו כן, המחבר טוען כי מעצם העובדה שחוק זה, אשר אומץ ביותר מ-100 מדינות בעולם, מוכר בקהילת המשפטנים בעולם העוסקים במשפט מסחרי ובבוררות בין-לאומית, יהיה באימוצו כדי להפוך את שיטת המשפט הישראלית לשיטת משפט מוכרת לקהילה זו. המחבר אף מדגיש במאמר את היתרונות שיצמחו לכלכלה הישראלית ולעורכי הדין בישראל מכך שיתקיימו כאן בוררויות בין-לאומיות רבות יותר. מדינות רבות אימצו את החוק לדוגמה לכל סוגי הבוררויות – הן בין-לאומיות והן מקומיות – ובחלקו האחרון של המאמר נבחנת השאלה האם כדאי גם לישראל לעשות כך. לאחר העלאת היתרונות והחסרונות של שתי האפשרויות, נוטה המחבר להמליץ על אימוצו לבוררויות בין-לאומיות בלבד, אגב הכנסת תיקונים נדרשים מסוימים גם לתוך חוק הבוררות הקיים, אשר ימשיך לחול על בוררויות מקומיות.
קישור למאמר (זמין למנויי אתר nevo) –

http://tinyurl.com/j5x2azy

פורסם בקטגוריה כללי, כרך ל(3) | עם התגים , , , | כתיבת תגובה

פרופ' אורן גזל-אייל – "הערות על העבר והעתיד של הניתוח הכלכלי של המשפט בישראל"

מטרת מאמר זה היא להציג את שיעורם החריג של משפטנים ישראלים העוסקים בניתוח כלכלי של המשפט, ולנסות להסביר את הסיבות לתופעה זו.

המאמר מציג נתונים על השתתפות ישראלים בכנסי משפט וכלכלה ובכתיבת מאמרים בתחום, ומראה כי חוקרים ישראלים משתמשים במתודולוגיה הכלכלית לניתוח משפטי בשיעורים הגבוהים פי כמה מחוקרי משפט אמריקאים ואירופאים. המאמר מציג סיבה אפשרית לתופעה, והיא מערכת התמריצים האקדמית שמאפייניה שונים מהמקובל ביתר מדינות העולם המערבי. בשונה מהמקובל באירופה ובצפון אמריקה, מסלול ההכשרה של חוקרי משפט ישראלים והקריטריונים הייחודיים לקבלה ולקידום באקדמיה המשפטית בישראל, אינם מעודדים מחקר משפטי מקומי. מבין תחומי המחקר העשויים ליצור עניין מחוץ לישראל, יש לישראלים יתרון יחסי במיוחד בתחום המשפט והכלכלה יותר מאשר בתחומים אינטרדיסציפלינריים אחרים. מטעם זה, חוקרי משפט ישראלים רבים פונים כבר בתחילת דרכם לחקר המשפט במתודולוגיה כלכלית. תופעות דומות לא השפיעו על הפסיקה, אשר יחסה למתודולוגיה הכלכלית נותר מצומצם וחשדני.

קישור למאמר (זמין למנויי אתר nevo) –

http://tinyurl.com/jpfcn8h

פורסם בקטגוריה כללי, משפט וכלכלה | עם התגים , | כתיבת תגובה

פרופ' דפנה ברק-ארז – "הקודקס האזרחי החדש: בין הקהילה המקצועית והחברה"

המאמר מתמקד בחשיבות הנודעת לקיומו של דיון במשמעויות החברתיות והתרבותיות של הכנת קודקס אזרחי, בנוסף לדיון המקצועי המתמקד בפרטיהם של ההסדרים המוצעים. המאמר מצביע על כך שמפעל הקודיפיקציה הישראלית התפתח כפרויקט מקצועי המבוסס על מומחיות בתחום המשפט האזרחי. תפיסה זו השפיעה על הכנתה של הצעת הקודקס האזרחי בדרכים שונות, והתבטאה, בין השאר, בהגדרת התכליות של הצעת הקודקס, בבחירת הנושאים שנכללו בה, במקורות ששימשו בסיס להשראה ולהשוואה בתהליך הכנתה ובדחיית הדיון הציבורי בהכרעות נורמטיביות הגלומות בה לשלב מאוחר של התהליך. על רקע זה, המאמר מצביע על כך שיש להשלים הדיון שהתקיים בהצעת הקודקס בשני מישורים: להרחיב את התחומים שעליהם חלה ההצעה כך שתכלול נושאים חברתיים חשובים לאזרח 'הקטן', כמו דיני הצרכנות, ולחשוף את ההכרעות הערכיות הגלומות בה, למשל, בסוגיית ההתיישנות.

קישור למאמר (זמין למנויי אתר nevo) –

http://tinyurl.com/jd4g9yp

פורסם בקטגוריה כללי | עם התגים , | כתיבת תגובה